فساد در سینما ایران

بررسی فساد در سینما ایران توسط
کیوان امجدیان و سلمان امیری
در لایو اینستاگرام

10/10

نقد و بررسی فساد در سینما ایران

کیوان امجدیان منتقد و کارشناس سینما و سلمان امیری فعال فرهنگی، برنامه نقد و بررسی در لایو اینستاگرام با موضوع فساد در سینما ایران را مطرح و صحبت کردند.

شما میتوانید این لایو را در اینجا ببینید و یا دانلود کنید.

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

بخش پنجم

بخش ششم

بخش هفتم